Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Призначення системи якості та основні документи для її створення
1.
Віткін Л. Візьміться за впровадження міжнародної системи якості стандарту ІСО 9000// Синергія.- 2003.- №1.- С.8-11.- [Система менеджменту якості].

3.


Капінос Г.І. Впровадження систем менеджменту якості на українських підприємствах/ Г.І.Капінос, О.М.Чорноус// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2006.- №2,Т.2.- С. 140-143.

4.


Капінос Л.В. Про необхідність введення в дію системи менеджменту якості QS-9000 на українських підприємствах/ Л.В.Капінос, А.З.Кіпіш// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.13-15.

5.


Качалов В.А. Реализация требований ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001: без настоящего творчества не обойтись// Методы менеджмента качества.- 2007.- №9.- С. 22-27.

6.


Малюта Л. Забезпечення якості продукції - необхідна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства та його продукції в сучасному ринковому просторі// Економіка. Фінанси. Право.- 2008.- №9.- С. 11-14.

7.


Орлов П. Економічні аспекти впровадження систем менеджменту якості на промислових підприємствах// Економіка України.- 2008.- №2.- С. 17-26.

8.


Стахів О. Система управління персоналом у контексті контролю якості за міжнародним стандартом ISO 9001// Персонал.- 2006.- №9.- С. 68-72.

9.


Тельнов А. Формування мотиваційного механізму якості праці в системі управління якістю інноваційної продукції// Україна: аспекти праці.- 2004.- №2.- С. 38-44

10.
006
К92
Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции: Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. шк., 1991.- 304с.: ил.

11.
006
М42
Медведев А.М. Международная стандартизация и сертификация продукции/ А.М.Медведев, А.Ф.Ряполов.- М.: Изд-во стандартов, 1989.- 120с

12.
658
К58
Кожекин Г.Я. Организация производства: Учебник/ Г.Я.Кожекин, Л.М.Синица.- Минск: Экоперспектива, 1998.- 334с

13.
658.56
О-13
Обеспечение качества потребительских товаров: Зарубежный опыт.- М.: Изд-во стандартов, 1991.- 96с

14.
658.56
Б27
Басовский Л.Е. Управление качеством: Учебник/ Л.Е.Басовский, В.Б.Протасьев.- М.: ИНФРА-М, 2001.- 212с.- (Высшее образование)

15.
658.56
Б88
Брославский Л.И. Правовое обеспечение качества продукции.- М.: Изд-во стандартов, 1987.- 88с.- (Всеобуч по качеству)

16.
658.56
М54
Методы повышения качества продукции производственных предприятий: учебное пособие/ В.Н.Гончаров, Б.Ю.Сербиновский, А.В.Родионов, М.С.Тимофеева.- Донецьк: СПД Куприянов, 2007.- 228с

17.
658.56
Л47
Леонов И.Г. Управление качеством продукции: Учебное пособие/ И.Г.Леонов, О.В.Аристов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во стандартов, 1990.- 223с

18.
658.56
О-51
Окрошко Н.Г. Маркетингове забезпечення якості продукції на підприємствах ринкової орієнтації(на прикладі підприємств меблевої пром-сті): Автореф.дис-ції на здобуття наук.ступеня к.е.н.Спец.08.06.02-підприємництво,менеджмент та маркетинг.- К.: Київський нац-ний економічний ун-т, 2000.- 19с.

19.
658.56
Ч-46
Чередниченко Н.А. Факторы повышения качества продукции/ Н.А.Чередниченко, О.Г.Воронков, Ю.П.Кущевский.- К.: Наукова думка, 1991.- 144с

20.
658.56
Ш24
Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник.- К.: Знання, 2006.- 471с.- [ У підручнику висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики менеджменту якості.
Особлива увага приділяється стандартам ISO 9000 (версія 2000 p.), системі забезпечення безпеки харчових продуктів НАССР, стандартам ISO 14000, ISO 19011, OHSAS 18000, управлінню якості на базі концепцій TQM, QS 9000, "шість сигм".21.

http://ua.textreferat.com/referat-1532.html Основні принципи управління якістю та елементи системи якості

22.

http://www.investing.org.ua/Aktualni_putannja_sustemu_jakosti_ukr Актуальні питання щодо системи якості
23.

Радимо Вам додатково преглянути БД “Електронний каталог” рубрику Якість продукції