Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с.

ЗМІСТ

Передмова........................9
Розділ 1. ПОНЯТТЯ ПРО НАУКОВУ Й АНАЛІТИКО-СИНТЕ-ТИЧНУ ОБРОБКУ ДОКУМЕНТІВ, її СУТЬ І ВИДИ........................11
1.1. Суть і значення наукової обробки документів........................11
1.2. Поняття "згортання інформації"........................13
1.3. Види наукової (аналітико-синтетичної) обробки документів........................14
1.4. Наукова обробка документів як сукупність процесів аналізу і синтезу........................19
1.5. Використання наукової обробки документів........................22
Розділ 2. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ........................26
2.1. Поняття бібліографічного опису, його функції, вимоги до нього........................26
2.2. Основні етапи розвитку теорії та практики бібліографічного опису........................30
2.2.1. Розвиток книгоопису з давнини до XVIII ст........................30
2.2.2. Розвиток книгоопису в XIX ст........................33
2.2.3 Розвиток теорії та практики бібліографічного опису в XX ст........................35
2.2.3.1. Теорія і практика бібліографічного опису в першій половині XX ст........................35
2.2.3.2. Бібліографічний опис у другій половині XX ст. Створення міжнародних правил складання бібліографічного опису........................42
2.3. Методика складання бібліографічного опису........................45
2.3.1 Поняття загальної і спеціальної методики складання бібліографічного опису........................45
2.3.2. Основні види і загальні правила складання бібліографічних описів........................46
2.3.3. Зони й елементи бібліографічного опису. Загальні правила їх наведення........................48
2.3.4. Процес складання бібліографічного опису........................54
2.3.5. Спеціальна методика складання бібліографічних описів........................58
2.3.5.1. Складання бібліографічних описів документів, що мають індивідуальних авторів........................58
2.3.5.2. Складання багаторівневого бібліографічного опису........................69
2.3.5.3. Складання аналітичного бібліографічного опису........................77
2.3.5.4. Складання бібліографічних описів нормативно- технічних і технічних документів, неопублікова-них документів........................82
2.3.5.5. Складання бібліографічних описів нотних видань........................87
2.3.5.6. Складання бібліографічних описів образотворчих видань........................90
2.3.5.7. Складання бібліографічних описів картографічних видань........................93
2.3.5.8. Складання бібліографічних описів аудіовізу- альних і електронних документів........................96
2.3.5.9 Бібліографічний опис в електронних пошукових системах........................105
Розділ 3. ІНДЕКСУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ........................110
3.1. Суть індексування документів........................110
3.2. Поняття документних класифікацій........................111
3.3. Вимоги до документних класифікацій........................113
3.4. Види документних класифікацій........................114
3.5. Предметизація документів....................................115
3.5.1. Поняття "предмет" у предметизації........................115
3.5.2. Інформаційно-пошукова мова предметизації........................117
3.5.2.1. Поняття мови предметних рубрик...................... 117
3.5.2.2. Функції предметної рубрики. Види предметних рубрик........................118
3.5.2.3. Прийоми формалізації мови предметних рубрик........................121
3.5.2.4. Основні етапи розвитку теорії та методики предметизації........................124
3.5.3. Методика предметизації документів........................129
3.5.3.1. Поняття загальної і спеціальної методики предметизації........................129
3.5.3.2. Загальні положення формулювання предметних рубрик........................131
3.5.3.3. Суть і послідовність процесу предметизації документів........................136
3.5.3.4. Предметизація видань з окремих галузей знання і деяких видів документів........................140
3.6. Систематизація документів........................158
3.6.1. Систематичні документні класифікації........................158
3.6.1.1. Систематичні класифікації та класифікація наук........................158
3.6.1.2. Типи систематичних документних класифікацій........................160
3.6.1.3. Таблиці класифікації........................162
3.6.1.4. Індексація........................166
3.6.2. Основні етапи розвитку систематичних класи фікацій........................168
3.6.2.1 Розвиток систематичних класифікацій з давнини до середини XIX ст........................168
3.6.2.2. Розвиток класифікаційних систем наприкінці XIX —уХХст........................172
3.6.3. Документні систематичні класифікації, які використовуються в Україні........................184
3.6.3.1. Універсальна десяткова класифікація (УДК)........................184
3.6.3.2. Бібліотечно-бібліографічна касифікація (ББК)........................189
3.6.3.3. Державний рубрикатор НТІ........................195
3.6.3.4. Міжнародна патентна класифікація........................196
3.6.3.5. Класифікатор "Стандарти і технічні умови"........................198
3.6.4. Методика систематизації документів........................198
3.6.4.1. Поняття загальної і спеціальної методики систематизації. Основні принципи систематизації........................198
3.6.4.2.Загальні правила і методи систематизації........................201
3.6.4.3.Особливості систематизації залежно від її мети і призначення........................207
3.6.4.4. Зміст і послідовність процесу систематизації........................209
Розділ 4. АНОТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ........................216
4.1. Поняття про анотації, їхні функції, види........................216
4.1.1. Суть і призначення анотацій........................216
4.1.2. Функції анотацій. Вимоги до анотацій........................217
4.1.3. Класифікація анотацій........................219
4.2. Основні етапи розвитку теорії та методики анотування........................222
4.3. Методика анотування документів........................229
4.3.1.Основні положення методики анотування........................229
4.3.2. Складання анотацій різних типів для бібліографічних покажчиків........................235
4.3.3. Особливості складання видавничих та книготорговельних анотацій........................240
Розділ 5. РЕФЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ........................244
5.1. Реферат: поняття, призначення, функції........................244
5.1.1. Суть і функції реферату........................244
5.1.2. Класифікація рефератів........................246
5.2. Основні етапи розвитку реферування..................250
5.3. Методика реферування документів........................258
5.3.1. Процес реферування........................258
5.3.2. Методи відбору і надання інформації........................262
5.3.2.1. Методи відбору інформації........................263
5.3.2.2. Методи надання інформації........................272
5.3.3. Особливості реферування документів різних видів........................274
Розділ 6. ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ НАУКОВОЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ........................281
6.1. Наукова обробка документів як складова інформаційної діяльності........................281
6.2. Інформаційний продукт (продукція) як результат інформаційної діяльності........................285
6.3. Основні види інформаційних документів: загальна характеристика........................287
6.3.1. Співвідношення первинних і вторинних документів........................290
6.4. Загальна методика створення інформаційного документа........................293
6.5. Види і різновиди вторинних документів. Часткова методика їх створення........................301
6.5.1. Бібліографічний документ........................302
6.5.2. Реферативний документ........................304
6.5.3. Загальна характеристика оглядово-аналітичних документів........................312
6.5.4. Оглядовий документ........................314
6.5.5. Аналітичний документ........................320
Список основної літератури........................330