ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА І. Бюджет та організація бюджетного процесу
Розділ І. Бюджеті бюджетна система України

1.1. Сутність та призначення бюджету
1.2. Бюджетна система України та принципи її побудови
1.3. Передумови становлення та розвиток бюджетного устрою в Україні
1.4. Загальна характеристика державних доходів
1.5. Склад та структура доходів місцевих бюджетів
1.6. Характеристика видатків бюджетів
1.7. Принципи розмежування видатків між бюджетами
РОЗДІЛ 2. Бюджетна політика держави
2.1. Загальна характеристика бюджетної політики як механізму макроекономічного регулювання
2.2. Бюджетне планування та прогнозування як інструменти управління бюджетною системою
2.2.1. Бюджетне планування як особлива сфера бюджетної діяльності держави
2.2.2. Бюджетне прогнозування як Інструмент фінансового управління
2.3. Бюджетне регулювання соціально-економічних процесів
2.4. Регулювання міжбюджетних відносин
РОЗДІЛ 3. Бюджетний процес в Україні
3.1. Загальна характеристика бюджетного процесу
3.2. Організація бюджетного процесу на загальнодержавному рівні
3.2.1. Складання проекту державного бюджету
3.2.2. Розгляд та прийняття державного бюджету
3.2.3. Виконання державного бюджету
3.2.4. Внесення змін до закону про Державний бюджет України
3.2.5. Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету
3.3. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні
3.3.1. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів
3.3.2. Виконання місцевих бюджетів
3.3.3. Підготовка, розгляд та затвердження звітності про виконання місцевих бюджетів
РОЗДІЛ 4. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
4.1. Суб'єкти управління бюджетною системою
4.2. Органи оперативного управління бюджетними коштами
4.3. Бюджетні повноваження органів державного казначейства
4.4. Органи грошово-кредитного регулювання
4.5. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів
4.5.1. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції
4.5.2. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня
4.6. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу
4.7. Відповідальність учасників бюджетного процесу забюджетні правопорушення
РОЗДІЛ 5. Бюджетна класифікація
5.1. Сутність та призначення бюджетної класифікації
5.2. Класифікація доходів бюджету
5.3. Класифікація видатків бюджету
5.4. Класифікація фінансування бюджету
5.5. Класифікація боргу
ЧАСТИНА II. Основи казначейської системи
РОЗДІЛ 6. Становлення та розвиток казначейської справи

6.1. Історичні умови започаткування інституту казначейства
6.2. Передумови створення казначейської системи в Україні
6.3. Становлення та розвиток казначейської системи України
РОЗДІЛ 7. Організаційні основи та правовий статус Державного казначейства України
7.1. Організаційна структура казначейської системи України
7.2. Функції органів державного казначейства
РОЗДІЛ 8. Державне казначейство як орган оперативного управління фінансовими ресурсами держави
8.1. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства
8.2. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку
8.3. Управління єдиним казначейським рахунком
8.4. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах державного казначейства
8.5. Відкриття рахунків в органах казначейства
8.5.1. Відкриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень
8.5.2. Відкриття бюджетних рахунків для операцій клієнтів за бюджетним коштами
8.5.3. Відкриття небюджетних (поточних) рахунків
8.6. Порядок відкриття та закриття рахунків
8.7. Проведення операцій на реєстраційних рахунках
8.8. Проведення операцій на спеціальних реєстраційних рахунках
8.9. Порядок кодування та аналітичні параметри рахунків
РОЗДІЛ 9. Платіжна система виконання бюджетів
9.1. Поняття платіжних систем
9.2. Внутрішня платіжна система державного казначейства
9.3. Система електронних міжбанківських переказів
9.4. Система електронних платежів Національного банку України
9.4.1. Загальна характеристика системи електронних платежів
9.4.2. Структура та складові системи електронних платежів
9.4.3. Поняття та функціонування програмно-технічних комплексів СЕП
9.4.4 Порядок відображення коштів на кореспондентських рахунках в СЕП
9.4.5. Електронні платіжні документи
9.4.6. Порядок обміну платіжними документами у СЕП
9.4.7. Порядок ведення кореспондентських рахунків банків-учасників СЕП
9.5. Система термінових переказів
9.6. Технологічна модель функціонування платіжної системи казначейства
9.6.1. Порядок здійснення розрахунків за єдиним казначейським рахунком
9.6.2. Технологічна схема обробки платежів в СЕП
9.7. Концепція створення системи електронних міжбанківських розрахунків нового покоління
ЧАСТИНА III. Казначейське обслуговування бюджетів, цільових фондів, боргу
Розділ 10. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

10.1. Порядок обслуговування бюджетів за доходами
10.1.1. Відкриття та забезпечення функціонування рахунків для зарахування надходжень до бюджетів
10.1.2. Зарахування платежів на бюджетні рахунки за надходженнями
10.1.3. Повернення помилково та надмірно зарахованих до бюджетів платежів
10.1.4. Відшкодування платникам податку на додану вартість
10.1.5. Розподіл доходів бюджету за встановленими нормативами відрахувань
10.1.6. Облік доходів бюджетів та складання звітності про надходження коштів до бюджетів
10.1.7. Аналіз виконання бюджетів за доходами та мобілізація додаткових надходжень до бюджетів
10.2. Організація роботи щодо обслуговування бюджетів за доходами
10.3. Операції з виконання дохідної частини державного бюджету
10.3.1. Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету
10.3.2. Операції за коштами від повернення бюджетних позичок та кредитів, наданих під державні гарантії за рахунок загального фонду державного бюджету
10.3.3. Операції за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету
10.3.4. Операції за платежами, які розподіляються між загальнимі спеціальним фондами державного бюджету
10.3.5. Операції за платежами до бюджету, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами 10.3.6. Операції за коштами, тимчасово віднесеними до доходів державного бюджету, що підлягають розподілу
10.3.7. Операції з іншими платежами, які тимчасово віднесені до доходів державного бюджету
10.3.8. Операції за власними надходженнями бюджетних установ та організацій
10.4. Зарахування платежів, що справляються митними органами
10.5. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами
10.5.1. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами
10.5.2. Проведення операцій з платежами до місцевих бюджетів
РОЗДІЛ 11. Казначейське обслуговування бюджетів за видатками
11.1. Порядок обслуговування бюджетів за видатками
11.2. Обслуговування державного бюджету за видатками
11.2.1. Формування бази даних мережі розпорядників бюджетних коштів
11.2.2. Організація роботи щодо доведення обсягів бюджетних асигнувань
11.2.3. Оформлення змін планових показників, що виникають у процесі виконання державного бюджету
11.2.4. Затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів
11.2.5. Облік та контроль зобов'язань розпорядників та одержувачів коштів
11.2.6. Організація роботи щодо виділення бюджетних асигнувань
11.2.7. Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
11.3. Особливості обслуговування місцевих бюджетів за видатками
11.3.1. Основні положення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками
11.3.2. Організація роботи щодо обслуговування місцевих бюджетів за видатками
11.3.3. Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів
11.3.4. Порядок перерахування коштів на здійснення видатків
11.3.5. Оплата видатків розпорядників коштів місцевих бюджетів

11.4. Перерахування мІжбюджетних трансфертів
11.5. Операції за взаємними розрахунками
11.6. Повернення бюджетних кредитів
11.7. Бюджетне фінансування
11.8. Облік та складання звітності про виконання бюджетів за видатками. Казначейське обслуговування державних цільових фондів
12.1. Характеристика державних цільових фондів
12.2. Казначейське обслуговування позабюджетних фондів
12.2.1. Порядок зарахування коштів до позабюджетних фондів
12.2.2. Порядок зарахування коштів до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
12.2.3. Порядок проходження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
12.2.4. Казначейське обслуговування Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
12.2.5. Казначейське обслуговування коштів від приватизації державного майна
12.3. Казначейське обслуговування бюджетного Фонду України соціального захисту Інвалідів
РОЗДІЛ 13. Управління державним боргом
13.1. Економічна сутність І причини виникнення державного боргу
13.2. Порядок відображення операцій за борговими зобов'язаннями держави
13.3. Особливості управління державним боргом
13.3.1. Завдання та методи управління державним боргом
13.3.2. Управління внутрішнім державним боргом
13.3.3. Управління зовнішнім державним боргом
13.4. Порядок здійснення платежів з погашення та обслуговування державного боргу
13.5. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими Інституціями..
13.6. Напрями розвитку взаємодії України з міжнародними фінансовими інститутами
ЧАСТИНА IV. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ КАЗНАЧЕЙСТВА
Розділ 14. Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення виконання бюджетів

14.1. Облікова політика державного казначейства
14.2. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів
14.3. Економічна сутність та функції бюджетного обліку
14.4. Організація бухгалтерського обліку в органах державного казначейства
14.5. План рахунків як спосіб відображення в обліку операцій з виконання бюджетів
14.6. Структура плану рахунків
14.7. Призначення та побудова рахунків
14.8. Відображення операцій з виконання бюджетів на рахунках бухгалтерського обліку
14.9. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за доходами
14.9.1. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за доходами
14.9.2. Порядок відображення операцій з виконання загального фонду державного та місцевих бюджетів за доходами
14.9.3. Порядок відображення операцій з виконання спеціального фонду державного та місцевих бюджетів за доходами
14.10. Бухгалтерський облік операцій з виконання бюджетів за видатками
14.10.1. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за видатками
14.10.2. Порядок відображення операцій з виконання загального фонду державного та місцевих бюджетів за видатками
14.10.3. Порядок відображення операцій з виконання спеціального фонду державного та місцевих бюджетів за видатками
14.11. Облік операцій по наданню позичок місцевим бюджетам
14.12. Відображення в обліку результатів виконання бюджетів
РОЗДІЛ 15. Звітність про виконання бюджетів
15.1. Характеристика звітності про виконання бюджетів
15.2. Вимоги до підготовки та надання форм фінансової звітності
15.3. Складання та подання звітності бюджетними установами
15.3.1. Загальний порядок складання та подання звітності бюджетними установами
15.3.2. Складання та подання місячної звітності про виконання бюджетів
15.3.3. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ про виконання бюджетів
15.3.4. Складання та подання розпорядниками коштів річної звітності про виконання бюджетів
15.4. Складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів органами державного казначейства
15.4.1. Загальний порядок складання та подання звітності органами казначейства
15.4.2. Порядок складання місячної звітності
15.4.3. Складання квартальної звітності про виконання державного бюджету
15.4.4. Річна звітність органів державного казначейства про виконання державного бюджету
15.5. Терміни подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджетів
Розділ 16. Контроль у системі казначейства
16.1. Зміст і призначення фінансового контролю
16.2. Види, форми та методи фінансового контролю
16.3. Органи державного фінансового контролю, їх функції
16.4. Проблеми і напрями вдосконалення діяльності органів державного фінансового контролю
16.5. Організація фінансового контролю у системі казначейства
16.6. Внутрішній контроль у системі казначейства
16.7. Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю
ЧАСТИНА V. ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
РОЗДІЛ 17. Організація автоматизованої інформаційної системи казначейства.

17.1. Необхідність створення та поняття Інформаційних систем
17.2. Особливості організації інформаційних систем у казначействі
17.3. Структура та склад автоматизованих інформаційних систем
17.3.1. Функціональна складова автоматизованої інформаційної системи
17.3.2. Забезпечувальна складова автоматизованої інформаційної системи
17.3.3. Взаємодія функціональної та забезпечувальної складових автоматизованої Інформаційної системи
17.4. Організація роботи інформаційної системи органів казначейства
17.5. Автоматизація процесу казначейського обслуговування бюджетів за доходами
17.5.1. Загальна характеристика АБС Барс"Міllennium"Г
17.5.2. Технологія обробки інформації в АБС Барс "Міllennium"
17.6. Автоматизація процесу казначейського обслуговування бюджетів за видатками
17.6.1. Загальна характеристика АС "Казна-Видатки"
17.6.2. Механізм обслуговування бюджетів за видатками в АС '"Казна-видатки"
17.7. Організація фінансового контролю за цільовим використанням бюджетних коштів за умови функціонування автоматизованої системи
17.8. Телекомунікаційна система казначейства або засоби телекомунікації системи казначейства
17.9. Захист фінансової інформації в системі казначейства
ЧАСТИНА VI. КАЗНАЧЕЙСЬКІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
РОЗДІЛ 18. Зарубіжний досвід касового виконання бюджету

18.1. Загальна характеристика зарубіжних казначейських систем
18.2. Федеральне казначейство Російської Федерації
18.2.1. Бюджетна система І бюджетний процес у Російській Федерації
18.2.2. Організаційна структура та функції Федерального казначейства Росії
18.2.3. Казначейське обслуговування федерального бюджету за доходами
18.2.4. Організація казначейського обслуговування федерального бюджету за видатками
18.2.5. Перспективи розвитку федерального казначейства
18.3. Касове виконання бюджетів у Франції
18.3.1. Бюджетна система Франції
18.3.2. Бюджетний процес на загальнодержавному рівні
18.3.3. Повноваження Державного казначейства в процесі виконання бюджету
18.3.4. Розмежування повноважень між розпорядниками кредитів і бухгалтерами
18.3.5. Бюджетні повноваження державних бухгалтерів
18.3.6. Політика фінансової децентралізації
18.3.7. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні
18.3.8. Структура казначейської системи
18.3.9. Рахунки казначейства
18.3.10.Казначейські операції
18.3.11.Підбір кадрів та управління персоналом у системі казначейства.
18.4. Державне казначейство США
18.4.1. Бюджетний процес та розмежування повноважень між його учасниками
18.4.2. Участь державного казначейства у бюджетному процесі
18.4.3. Організаційна структура казначейства
18.5. Державне казначейство Великобританії
18.5.1. Склад і структура бюджетної системи
18.5.2. Організація бюджетного процесу
18.5.3. Участь казначейства у бюджетному процесі
18.6. Виконання бюджету у Німеччині
18.6.1. Склад та структура бюджетної системи
18.6.2. Організація бюджетного процесу
ДОДАТКИ
ФІНАНСОВИЙ СЛОВНИК КАЗНАЧЕЯ
БІБЛІОГРАФІЯ