Актуалізація проблем застосування

маркетингових технологій і створення умов

для інноваційного розвитку економіки —

це головне питання IV- Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася з 9-11 грудня 2009 року у Хмельницькому національному університеті

Сучасний стан економіки України, її інтегрованість до світового господарства зумовлює необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Але при роботі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку підприємства постійно стикаються з проблемами, джерелом виникнення яких є вплив зовнішнього оточення, яке характеризується мінливістю, непередбачуваністю та надзвичайною нестабільністю, і яке особливо проявляється у період сучасної економічної кризи. За таких складних умов ключовим чинником успішного функціонування, розвитку, а подекуди і виживання підприємства, є швидкість і адекватність реакції його керівництва на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі.

Підприємства змушені пристосовуватися до таких змін шляхом пошуку нових ринків, удосконалення асортименту продукції та підвищення її якості. Кризові явища призвели до суттєвого зниження інноваційної активності підприємств у сфері високотехнологічного виробництва. Головною причиною такого становища є відсутність стратегічного бачення подальшого розвитку. Як свідчить досвід останнього десятиріччя, найбільш успішними виявилися бізнес-структури, які в своїй діяльності використовували не лише інноваційний, але і маркетинговий підходи. Все це робить надзвичайно актуальним та своєчасним формування стратегічної парадигми інноваційного маркетингу, саме цьому головному питанню і була присвячена конференція у м. Хмельницькому, організаторами якої виступили кафедра маркетингу Хмельницького національного університету, кафедра маркетингу і логістики Національного університету "Львівська Політехніка"; Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут і Українська асоціація маркетингу.

Проведення конференції було приурочено ювілейним подіям, а саме: 15-річчю факультету бізнесу Хмельницького національного університету.

На конференцію надійшли доповіді більше, ніж 150 науковців і фахівців з маркетингу провідних вищих навальних закладів України міст Києва, Львова, Харкова, Донецька, Луганська. Одеси, Сум, Житомира, Херсона, Рівного, Чернівців, Луцька, Полтави і Хмельницького, а також представники різних наукових шкіл з Німеччини, Польщі, Росії і Словаки.

З привітальним словом перед учасниками конференції виступив проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор Михайло Войнаренко.

На пленарному засідання з доповідями виступили відомі вчені і фахівці з маркетингу.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська Політехніка" Наталія Чухрай у доповіді довела необхідність розвитку інструментарію стратегічного маркетингу і застосування маркетингових технологій для створення нових ринкових просторів.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету Олівер Орлов у доповіді "Витрати і ціни на нову продукцію виробничо-технічного призначення" обґрунтував актуальність застосування противи-тратного підходу до формування цін на нову продукцію, а також розглянув системний зв'язок між складовими витрат та ціною, який дозволяє прогнозувати зміни показників при різних рівнях активності підприємства.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету "Львівська політехніка" Евген Крикавський зупинився на основних критеріях оптимізації мережі поставок, дослідив їх на прикладі різних об'єктів стратегічних рішень і запропонував механізм інтеграції рішень у процесі проектування ланцюга поставок. Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і маркетингу Донецького національного технічного університету Олександр Кендюхов запропонував свій погляд на філософію сучасного маркетингу, поставивши питання важливості збереження і розвитку духовності людини, яка під впливом маркетингу у суспільстві необмеженого споживання, відступає на другий план, і підкреслив важливість переміщення зусиль маркетингу у сферу формування культури і духовності людини.

Доктор економічних наук професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Херсонського національного технічного університету Галина Савіна у доповіді зупинилася на особливостях маркетингової концепції партнерських взаємовідносин в системі агрофірми, підкреслила, що сучасні тенденції у маркетингу взаємовідносин вказують на зростання уваги до потреб кожної ор-ганізації-споживача і зміцнення стосунків "поста-чальник-покупець". Партнерські взаємовідносини стають найважливішим ресурсом підприємства, в якому інтегровані інтелектуальні та інформаційні ресурси. За думкою доповідача партнерські стосунки краще розвиваються у формі добровільних об'єднань (кластерів). При цьому найбільш складним завданням для підприємств є вибір партнерів і формування кластерів.

Завершальна доповідь пленарного засідання конференції кандидата економічних наук, доцента, завідувача кафедри маркетингу Хмельницького національного університету Світлани Ковальчук була присвячена проблемам вірусного маркетингу, який є новим інструментом просування продукту за допомогою використання нестандартних елементів реклами і гумору, іноді таких, що шокують публіку, але добре сприймаються нею і легко запам'ятовуються. Вірусний маркетинг є малозатратним інструментом маркетингових комунікацій. За допомогою вірусного маркетингу можна добитися у сотні разів більшої віддачі, ніж від звичайної реклами. При

цьому, як і звичайна реклама, вірусний маркетинг особливо потребує кре-ативної ідеї і правильного"вибору місця розміщення.

В роботі конференції також прийняли участь: доктор економічних наук, професор, ректор Вищої школи підприємництва і управління Роман Патора (м. Лодзь, Польща); доктор наук із Вищої фахової школи Кльозе Курт (м. Лємго, Німеччина); доктор економічних наук, професор, ректор Вищої школи ринкового управління та іноземних мов Анджей Німанський (м. Катовіце, Польща); доктор економічних наук, генеральний директор Української асоціації маркетингу Ірина Лілик; доктор економічних наук, доцент кафедри маркетингу Сумського державного університету Олександр Телстов; доктор економічних наук, професор Харківського національного університету радіотехніки Юрій Костін; кандидат економічних наук, доцент, декан факультету торговельних підприємств та міжнародної економіки Чернівецького торгово-економічного інституту КНТУ Олег Бурдяк; кандидат технічних наук, доцент, перший проректор Хмельницького кооперативного торгово-економічного інституту Володимир Кулик та ін.

На пленарному засіданні конференції крім науковців виступили практики, а саме: Валерій Іванюк, помічник директора з маркетингу і рекламі Хмельницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк"; Андрій Демидов, провідний фахівець, ХОД ВАТ "СК Універсальна" та ін. В їх доповідях увага акцентувалася на практичному використанні маркетингових технологій в діяльності фінансових установ.

Робота конференції у секціях проводилася за такими науковими напрямами:

% Інноваційні технології у банківському й страховому маркетингу та логістиці.

Окремі питання з проблеми застосування новітніх маркетингових технологій розкрили у своїх доповідях на секційних засіданнях кандидати економічних наук, науковці: Лілія Бичкова, Руслан Бойко, Віталій Карпенко (Хмельницький національний університет); кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту Волинського національного університету водного господарства та природо використання Петро Скрипчук; начальник кафедри тилового забезпечення Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Руслан Сапіга та ін.

В рамках конференції відбулося засідання міжрегіонального круглого столу "Сучасний стан та перспективи України в аспектах глобальних маркетингових тенденцій", який організовано за підтримки Всеукраїнської спілки вчених-економістів (ВСВЕ). Круглий стіл проведено в рамках процесу розробки Стратегії соціально-економічного розвитку України "Нова економіка".

ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

  1. Світова економічна криза як результат глобальних маркетингових
    тенденцій.

  2. Головні напрями міжнародній конкуренції: загрози та можливості
    національної економіки.

  1. Пріоритети національного економічного розвитку.

В засіданні круглого столу прийняли участь відомі вчені-економісти Західної України, Донеччини, Харківщини, Сумщини та Херсонщини, представники ділових кіл та громадськості, у тому числі:

% голова ВСВЕ, ден. Олександр Володимирович Кендюхов,

% голова Хмельницької обласної організації ВСВЕ, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету, к.е.н., доцент Ковальчук СВ.,

% директор ХМКП "Хмельницькінфоцентр" Андріїшина В.В.,

% директор департаменту економіки Хмельницької міської ради Литовка Л.Л.,

% професор кафедри економіки Хмельницького національного університету, ден. Лук'янова В.В.,

% докторант кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету, к.е.н., доцент Гончар О.І.,

% директор ВАТ "КБ Даніель" у м. Хмельницькому Мерзенюк О.В.,

% декан Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, к.е.н., доцент Бурдяк О.М.,

% проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри обліку та аудиту Хмельницького національного університету, д.е.н., професор Войнаренко М.П.,

% завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор Чухрай Н.І.,

% завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Херсонського національного технічного університету, д.е.н., професор Савіна Г.Г.,

% перший проректор Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, к.т.н., доцент Кулик В.М.,

На круглому столі було обговорено Концепцію українського економічного дива, розроблену ВСВЕ, яка в цілому отримала схвалення учасниками круглого столу. Прийнято рішення щодо подальшої розробки основних положень Концепції та широкого висвітлення і поширення її ключових ідей в громадських колах.

Підсумовуючи роботу конференції, можна зазначити, що зацікавленість науковців проблемами застосування інноваційних маркетингових технологій у різних сферах економіки постійно зростає, поширюється "географія" учасників конференції, збільшується їх кількість. Все це є яскравим підтвердженням актуальності і необхідності проведення таких конференцій на регулярних засадах.

Конференція пройшла успішно. Учасники одержали нову інформацію, презентували результати своїх досліджень і висунули рекомендації щодо проведення подальших досліджень з проблем маркетингових інноваційних технологій.

Наталія МАЙОРОВА